Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

C303電腦教室

院級實驗室 C303電腦教室
功能 電腦輔助設計、單晶片微電腦、飛行力學與控制系統實習、程式語言及應用等課程教學
儀器項目 CATIA 50人教育版、AutoCAD 2002 50人教育版、HP LASER 4V印表機、PC個人電腦、記憶體、教學網路、單槍投影機、電源供應器、電腦桌、電腦椅
管理單位 航空機械系及航空電子系